آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی:

آزمایشگاه ميکروبیولوژی با استفاده از محیط کشتها، دستگاه و دستورالعمل های تهیه شده کاملا مطبق بر استاندارد ... آزمون هاي کنترل ميکروبيولوژي کليه فراورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، دارويي و ضدعفوني کننده ها را بر عهده دارد. خدمات گسترده این بخش شامل:

 

شمارش کلی ميکروبهای هوازی مزوفيل

سودوموناس آئروژينوزا

انتروباکترياسه

سرماگرا و گرما دوست

ويبريو

اسيد دوست

استاف اورئوس

شيگلا

هاگدار مقاوم به حرارت

باسيلوس سرئوس

استرپتوکوک

تايپينگ سالمونلا

سالمونلا

اسپور گرمادوست

باکتریهای بی هوازی صاف

 کلستريديوم پرفرژانس

اسپور باکتریهای عامل فساد و صاف

اسپور باکتریهای گرما دوست هوازی

کلستريديوم بوتولينوم

کپک و مخمر

لیستریا

انتروباکتریاسه

کليفرم

کمپیلوباکتر

انتروکوکوس

اشيرشياکلی

یرسینیا

اسپور کپک های مقاوم به حرارت


 

 

 

از دیگر خدمات این آزمایشگاه:

1-جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در مواد غذایی،نوشیدنی ها و مواد اولیه آنها.
2- جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه آنها
3-جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در محصولات تجهیزات پزشکی قبل از استریلزاسیون و همچنین قسمت استریلیتی و پایروژن بعد از استریلزاسیون
4-جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در کاغذ و مقوا
5-جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در منسوج نبافته
6-آزمونهای کامل میکروبی آبها (آب چاه-آشامیدنی بسته بندی-معدنی و غیره …)
7-آزمون میکروبی ظروف بسته بندی جهت مصرف در مواد غذایی-محصولات آرایشی و بهداشتی
8-سرچ باکتریهای پروبیوتیک در محصولات غذایی
9-تعیین تاریخ انقضای محصولات غذایی-آرایشی و بهداشتی-تجهیزات پزشکی
10-توانایی در نگهداری میکروارگانیزم ها
11-توانایی در کنترل کیفیت محیط های کشت مختلف
12-آزمونهای میکروبی مربوط،پایش دستگاههایی که در تولید استفاده می شوند

 
آزمایشگاه ميکروبيولوژی تخصصی:

اين بخش اختصاصا با استفاده از فناوری پیشرفته و دقیق به بررسي اثربخشي ترکيبات ضد عفونی کننده بر روی باکتری ها و قارچ ها می پردازد. بررسی خواص ضد عفونی کنندگی مصولات نانو نیز جزو فعالیت های این آزمایشگاه است. اهم فعالیتهای این آزمایشگاه عبارتند از:

آزمونهاي كارایي ضد عفوني كننده ها
آزمونهاي ستروني تجهيزات و وسائل پزشكي
ارزيابي محيط هاي كشت ميكروبشناسي
آزمونهاي كارایي ضد عفوني كننده هاي نانو